×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Avtal som lever
vidare trots att de
egentligen löpt ut

Ett avtal innehåller inte sällan villkor som gäller även efter att själva avtalstiden löpt ut. Ibland är det tydliga och konkreta regler, t.ex. om sekretess. Ibland rör det mer underförstådda åtaganden, t.ex. att parterna ska samverka till en smidig övergång när relationerna förändras. Kan en avtalsklausul åberopas när avtalet inte längre gäller?

Vid ett köp, i vart fall när det rör enklare leveranser, kan säljarens garantiåtaganden av produktens funktionalitet och hållbarhet vara exempel på en sådan avtalad efterverkan. I kommersiella sammanhang träffar man även på många andra klausuler som har till syfte att reglera sådant som förväntas hända när avtalet formellt löpt ut. Avtalstekniskt ligger alltid en svårighet i att förutse hur avtalsförhållandet kan utveckla sig och det kan vara vanskligt att på förhand försöka fånga in alla tänkbara situationer i avtalstexten.

Så vilken betydelse kan egentligen avtalsklausuler ha sedan avtalet upphört? Hur hanteras en otydlig eller ofullständigt reglerad klausul och hur långt efter avtalets utgång kan en avtalspart ha rättigheter och skyldigheter gentemot sin motpart?

Detta är frågor som vår advokat och delägare Dan Lindmark tillsammans med professor Lars Gorton diskuterar i artikeln Efterkontraktuella dispositioner – något om avtalsbestämmelser som överlever själva avtalet. Analysen berör några fall från den praktiska verkligheten, samtliga med utgångspunkt i kommersiella avtal, som vart och ett belyser de frågor som står i fokus och de osäkerhetsmoment som kan uppstå.

Artikeln är skriven för boken Bertil Bengtsson 90 år och kan lämpligen laddas ner som särtryck med hjälp av länken nedan. Trevlig läsning!

 


Efterkontraktuella_dispositioner.pdf (185 kb)

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.