×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Realitytest:
Vad våra kunder
säger om oss

Advokatfirmor utvärderas ofta utifrån sitt kunnande, sin servicegrad, sin samarbetsförmåga och sin prisvärdhet. Till detta borde man kanske lägga sin förhandlingsförmåga, eftersom det mesta i juridiken handlar om god analys, förmågan att slipa på argumenten och att trovärdigt framföra dessa i olika sammanhang.

Under åren har vi samlat på oss en hel del omdömen som kommer från våra klienter. Vilket vi gärna återger ord för ord. wink

 

SAGT OM VÅR JURIDISKA KOMPETENS:

VD och Finanschef för ett större livsmedelsbolag:

”Lindmark Welinder har en oerhörd hög kompetens inom all affärsjuridik och speciellt inom området entreprenadjuridik. Vår uppfattning är, baserad på vår internationella erfarenhet inom vårt affärsområde, att Lindmark Welinder inte bara har en mycket bra kännedom om det legala ramverket utan även är ledande när det gäller tolkning av gällande rätt, rättsfall och praxis.”

VD och huvudägare för fastighetsbolag:

”Lindmark Welinder har en utomordentligt hög kompetens inom process- och tvistlösningsjuridik. Byrån har biträtt oss i ett flertal ärenden och alltid visat mycket stor skicklighet och kunskap.

Vid ärenden i utländsk rätt har Lindmark Welinder haft föredömlig förmåga att knyta skickligt nätverk med utländska advokatbyråer till sig.”

Verksamhetschef för näringsdrivande förvaltning inom kollektivtrafiken:

”Advokatfirman Lindmark Welinder har visat sig besitta utomordentligt god juridisk kunskap. Vi har under alla de år vi anlitat dem känt oerhört stort förtroende för advokatbyrån, som har vinnlagt sig om att alltid matcha rätt kompetens mot rätt uppdrag. Inte i något fall har resultatet av Lindmark Welinders arbete föranlett att vi blivit besvikna.”

 

 

SAGT OM VÅR SAMARBETSFÖRMÅGA:

Koncernchef vid svenskt börsbolag:

”Ett av Lindmark Welinders riktigt starka område, är att för oss som är ”icke-jurister”, förklara komplexa juridiska strukturer, lagar och avtal på ett sätt som vi förstår.”

Finanschef vid större livsmedelsföretag:

”När det gäller samarbetsförmåga ligger Lindmark Welinder i absoluta översta klassen. Advokatbyrån är alltid tillgänglig och ställer alltid upp för oss som klient. Lindmark Welinder visar på en förmåga att lyssna men kan även hävda sin åsikt baserat på dels juridiska grunder men alltid med en affärsmässig aspekt.”

Styrelseordförande för industrikoncern:

”Vi upplever det som om Lindmark Welinder arbetar inifrån och utåt på så sätt att man först hanterar sakfrågan, sedan belyser effekter och konsekvenser av föreslagna beslut/råd, för att därefter ta ytterligare ett steg utåt med ambitionen att belysa effekter/konsekvenser av första ordningens effekter/konsekvenser.

Vad som vi upplevt som en styrka är byråns förmåga att leva sig in i vår verksamhet och komma med konstruktiva förslag.”

Upphandlingschef inom näringsdrivande förvaltning:

”Proaktiviteten är en av Advokatfirman Lindmark Welinders stora fördelar, inte minst när det gällt rådgivning kring komplexa upphandlingar med flera inblandade parter. Advokatfirman har visat exceptionell förmåga att se till helheten och problemställningen. Därav har vi i flera fall gjorts uppmärksamma på juridiska frågeställningar, vilka vi aldrig kunnat förutse själva.”

 

 

SAGT OM VÅR TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICENIVÅ:

Finanschef på svenskt börsbolag:

”Både när det gäller dokumentation och muntlig rådgivning är Lindmark Welinder mycket pålitlig när det gäller leveranser.

Vi har som Bolag aldrig upplevt försenade eller ej kompletta leveranser. Leveransförmågan har varit den bästa och alltid i tid.

Tillgängligheten är alltid den högsta hos Lindmark Welinder. Som exempel kan nämnas ett flertal due diligence processer och förhandlingar som bedrivits under både helger och semestertider. Även under dessa normalt sett svåranträffbara tider, har Lindmark Welinder alltid varit tillgänglig och vi får lätt kontakt med relevanta personer på Lindmark Welinder.”

VD och huvudägare för fastighetsbolag:

”Som uppdragsgivare har vi alltid varit imponerade av Lindmark Welinders snabbhet. Uppgiven tidsplan har noggrant hållits av byrån ofta med marginal, som gett uppdragsgivaren tid för eftertanke.”

VD för kommunalt bolag:

”LW är en firma med många uppdrag. Vi har trots detta aldrig upplevt att man inte återkopplat i frågor på mail eller telefon då vi har efterfrågat detta.”

Verksamhetschef för näringsdrivande förvaltning inom kollektivtrafiken:

”LW levererar alltid på utsatt tid. Trots i många fall korta tidsfrister i kombination med mycket komplexa frågeställningar har LW levererat i tid, oavsett om det gällt skriftlig  dokumentation eller muntliga besked. Vi är exceptionellt nöjda och trygga med LWs leveranssäkerhet.

LW är exemplariskt tillgängliga både på telefon och e-post.”

 

 

SAGT OM VÅR PRISVÄRDHET:

CEO och CFO för svenskt börsbolag:

”Vi som bolag anser att prisvärdhet är den bästa tänkbara för de tjänster Lindmark Welinder levererar, när vi jämför med andra byråer som vi emellanåt använder/stöter på. Speciellt när det gäller nedlagd tid, anser vi att Lindmark Welinder är outstanding och ger den allra högsta prisvärdheten. Det beror till stora delar på att man tillsätter rätt kompetens beroende på uppdragets karaktär. Vi bedömer att Lindmark Welinder har en hög produktivitet och får därmed ”mycket gjort” per nedlagd timme.”

Styrelseordförande för svensk industrikoncern:

”De prisjämförelser som vi allt emellanåt gör, för vår egen skull, visar att prisvärdhet föreligger. Att ett företag i Stockholm, med det utbud av juridiska tjänster som erbjuds där, fortsätter att anlita en byrå i Lund, stöder påståendet om prisvärdhet.”

 

 

SAGT OM VÅR FÖRMÅGA ATT FÖRHANDLA OCH ARGUMENTERA:

Koncernchef svenskt börsbolag:

”Advokatbyrån har personal som uppvisar excellent förmåga i förhandlingssituationer.

Vi har tillsammans med Lindmark Welinder under årens lopp genomfört ett stort antal förhandlingar och alltid fått en mycket bra draghjälp i dessa. Genom att tydligt visa sin djupa och starka kompetens och även vinna gehör och respekt hos våra motparter, har dessa förhandlingar många gånger fått ett mycket bättre utfall än vad man på förhand förväntat sig. I vissa fall har vi t o m upplevt att motparten lyssnat mer på vår advokatbyrå än sina egna jurister pga denna mycket starka förmåga.”

CFO för svenskt livsmedelsföretag:

”Vår upplevelse av Lindmark Welinder är att den agerar lysande när det gäller argumentering för vår sak. Argumenteringen är konkret, begriplig, tydlig och övertygande. Vi känner att vi har vunnit många förhandlingar tack vare advokatbyråns utmärkta framställningar.”

VD för fastighetsbolag:

”Argumenteringen är konkret, begriplig, tydlig och övertygande. Berömliga förhandlingslösningar har därför alltid kunnat utarbetas.”

VD för bolag inom professionell audio:

”Vid flera tillfällen har den argumentation och förhandlingsteknik som Lindmark Welinder besitter gjort att vi vunnit många tvister, både i rättssalen och vid förhandlingsbordet. De är ytterst skickliga både när det gäller argumentation och som förhandlare.”