×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Snus är snus
om än
i gyllene dosor

Ett företag som har en dominerande position på sin marknad får inte missbruka sin ställning till att snedvrida eller begränsa konkurrensen. Det har ibland handlat om priser och rabattsystem men kan också röra företagets sätt att använda etablerade infrastrukturer eller försäljningsmetoder. 

Patent- och marknadsdomstolen har i en dom från februari 2017 slagit fast att Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) har missbrukat sin dominerande ställning på snusmarknaden genom sin användning av utplacerade kylar där de egna produkterna favoriserades framför konkurrenternas. 

Styrda etiketter

Så här gick det till: Swedish Match hade utplacerade snuskylar hos ett stort antal återförsäljare av snus. I kylarna salufördes inte enbart Swedish Match produkter utan även konkurrerande tillverkares snus. 

Under ett antal månader 2012–2013 införde Swedish Match ett nytt system för hyllkantsetiketter i kylarna, vilket innebar att konkurrenterna inte längre fick utforma sina egna etiketter utan tvingades att följa en av Swedish Match framtagen och detaljerad mall. I annat fall fick de acceptera att Swedish Match bytte ut deras befintliga etiketter mot generiska gråvita och mindre synliga etiketter, vilka i många fall saknade angivna priser för konkurrenternas produkter. 

I vissa fall hade Swedish Match också själva använt avvikande etiketter för att framhäva sitt eget lågprissnus Kaliber. Ett agerande som kraftigt missgynnade såväl de konkurrerande tillverkarna som konsumenter. 

Konkurrensverket utredde klagomålen

Konkurrensverket inledde en utredning efter klagomål från Swedish Match tre största konkurrenter och stämde senare Swedish Match, som nu dömts av Patent- och marknadsdomstolen att betala drygt 38 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av sin dominerande ställning. 

Domstolen har ansett att Swedish Match agerande inte varit ett normalt affärsmässigt beteende och att företaget som har en marknadsledande ställning haft en strategi som begränsat pris- och varumärkeskonkurrensen. 

Förbjudet att skada konkurrensen

Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen (2008:579) och artikel 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är det förbjudet att missbruka en dominerande ställning på marknaden. Det är inte förbjudet att ha en dominerande ställning i sig. Men det är förbjudet för ett dominerande företag att agera på marknaden med ett beteende som skadar eller skulle kunna skada den effektiva konkurrensen. Exempelvis genom att använda metoder som förhindrar konkurrerande företags möjligheter på marknaden eller genom att införa begränsande åtgärder som vore till nackdel för konsumenterna. 

Är man tillräckligt stor får man med andra ord vara återhållsam i sina konkurrensstrategier.

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.