×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Stoppningsrätten
kan gå förlorad vid
sen reklamation

Enligt Köplagen ska köparen lämna säljaren ett meddelande, en reklamation, om ett eventuellt fel, vilket innebär att köparen på ett eller annat sätt måste upplysa säljaren om vad som enligt köparen är fel. Det räcker inte att köparen enbart i allmänna ordalag berättar för säljaren att han är missnöjd med varan.

Även enligt en allmän civilrättslig princip gäller att när en prestation fullgjorts enligt ett avtal krävs det en snabb reaktion för att en köpare ska få ställa krav på en säljare med anledning av dennes avtalsbrott eller för att få häva avtalet. I ett Hovrättsfall understryktes vikten av att reagera tydligt och i tid.

Det aktuella fallet

Ett företag vid namn Lysande Elektronik utvecklade ett program som skulle installeras på kretskort till dess kund Inspektionssystem. Inspektionssystem var missnöjt med leveransen och innehöll betalning. Någon reklamation framfördes dock inte förrän en månad efter det att fakturan översänts. Inspektionssystem hade inte heller påtalat alla fel och brister i anslutning till leveransen. Tvist uppkom om Inspektionssystem hade rätt att innehålla betalning.

Avtalsfrågan

I bedömningen av tvisten gjordes en analys av avtalsläget. Parterna inledde sitt samarbete med ett muntligt avtal. Efter det första avtalet ingicks enligt Lysande Elektronik ännu ett avtal med nya avtalsvillkor som bolaget fullgjorde. Inspektionssystem å andra sidan hävdade att endast ett avtal ingåtts och att leveransen saknat väsentliga avtalade egenskaper som gav dem rätten att innehålla betalning. Ord stod mot ord. Ingen av de hörda i målet ansågs mer trovärdig än de andra och parterna ansågs därför inte bevisat att nytt avtal ingåtts eller att tilläggsbeställning gjorts till det som parterna ursprungligen avtalat. Avtalsfrågan blir av intresse eftersom parternas relation vid ett muntligt och enkelt avtal blir att bedöma enligt den dispositiva rättens regler.

Avtalstyp

Eftersom huvudsakliga delen av uppdraget avsåg utveckling av ett program som skulle installeras på kretskort kom Hovrätten fram till att Köplagen inte kunde tillämpas eftersom lagen inte gäller avtal där den som ska leverera en vara även ska utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör övervägande delen av hans förpliktelse. Domstolen konstaterade istället att en allmän princip inom civilrätten torde vara att en köpare eller beställare som vill göra gällande anspråk på grund av fel eller brist har att reklamera utan oskäligt uppehåll efter det att han märkt felet eller bristen. Rättsfallet styrker därmed det som under en tid ansetts vara något av en allmän rättsprincip, nämligen att kravet på reklamation gäller generellt och inte är beroende av uttryckligt lagstöd. Reklamation ska därvid ske utan dröjsmål och även vara preciserad till sitt innehåll.

Utgång i målet

Inspektionssystem ansågs ha försummat att reklamera utan oskäligt uppehåll då de varken påtalat alla de fel och brister som fanns i prototypen i anslutning till mottagandet eller leveransen och då de underlät att reklamera fakturan tills cirka en månad efter erhållandet av denna. Innehållandet av betalningen ansågs därför inte ha varit tillåten och Inspektionssystem blev betalningsskyldigt eftersom reklamationen inte skett i tid. Effekten för Inspektionssystem blev med andra ord att de inte kunde åberopa felen i leveransen till stöd för att innehålla betalning.

De viktiga omständigheterna för utgången i målet var att Inspektionssystem låtit bli att reklamera utan oskäligt uppehåll eftersom bolaget varken: 

  • påtalat samtliga fel/brister i prototypen, vars funktion var att säkerställa att kommande leverans uppfyllde avtalade egenskaper, i anslutning till mottagandet, 
  • påtalat felen/bristerna i anslutning till mottagandet av leveransen, då bolaget upptäckte felen/bristerna, eller
  • reklamerade mot fakturan förrän ca en månad efter mottagandet av denna.

Praktiska slutsatser

Rättsfallet är intressant då det klargör att skyldigheten att reklamera är generell och gäller oberoende av lagstöd. Det ger även viss indikation på vilka krav som ställs på snabbhet och precisering.

Som köpare bör man lägga sig vinn om att reklamera så snart som möjligt om man upptäcker fel eller brister och även se till att man gör det på ett preciserat sätt. I annat fall kan man, som Inspektionssystem, gå miste om sin rätt att innehålla betalning till följd av felet.

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.